72.1% THC 5.1% CBD Sticky Frog – Original Glue – Syringe – 1g